Retain legitimacy Synonyms

RL abbreviation

RL is an abbreviation for Retain Legitimacy

What does RL stand for?

RL stands for "Retain Legitimacy"

Definitions for Retain


Definitions for Legitimacy